Czego uczy się na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym?

Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii  i glottodydaktyki polonistycznej. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii i z niezbędną wiedzą interdyscyplinarną, w tym z obszaru nauk medycznych. Zdobędzie także umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy, pozna także procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Poza tym student nabędzie kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do uczenia języka polskiego obcokrajowców i będzie mógł podjąć pracę w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą.

Działalność studencka

Studenci kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i przygotowanie do zawodu lektora języka polskiego. Znajdzie zatrudnienie w różnych placówkach prowadzących nauczanie języka polskiego jako obcego. Uzyskanie uprawnień nauczyciela języka polskiego, nauczyciela logopedy oraz logopedy będzie możliwe na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Aby uzyskać uprawnienia nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół lub nauczyciela logopedy absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na kierunku filologia polska studia II stopnia.

W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy absolwent będzie mógł uzupełnić swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu logopedii prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim. Ukończenie podyplomowych studiów logopedycznych i ukończenie studiów magisterskich nadających uprawnienia pedagogiczne umożliwi absolwentowi pracę na stanowisku specjalisty logopedy we wszystkich placówkach oświatowych, tj. w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wychowania  pozaszkolnego; w poradniach specjalistycznych i w placówkach służby zdrowia, uprawni ponadto do prowadzenia w nich zajęć logopedycznych (diagnozy i terapii logopedycznej). Absolwent będzie mógł prowadzić działalność instruktażową, popularyzatorską i terapeutyczną.